Anshel Adolphe Salmanovitz and wife of Anshel Zalmonovitz